Buletin informativ

 

 

    Informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

    În scopul facilitării obţinerii de informaţii de interes public de către cetăţeni, publicăm formularele - tip,prevăzute de Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 544/2001 privind accesul liber la informaţiile de interes public:                                            CERERE-TIP
 

      Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ...............................

Sediul/Adresa ...............................................................
 Data ............................................
   Stimate domnule/Stimată doamnă .............................................
 Prin prezenta formulez o cerere conform Legii 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente 
(petentul este rugat să enumere cât mai concret 
documentele sau informaţiile solicitate): ......................................

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
.............................................................................. .

  Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, 
în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):
 ................................... .

 Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor 
de copiere a documentelor 
solicitate (dacă se solicită copii în format scris).
Vă mulţumesc pentru solicitudine,

                                           ...............................
                                            (semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului ..............................................

Adresa ..................................................
 Profesia (opţional) .....................................
 Telefon (opţional) ......................................
   Fax (opţional) ..........................................
 

              RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)

 

    Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ...............................

   Sediul/Adresa ............................................................... Data ................................................       Stimate domnule/Stimată doamnă .............................................,
     Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
întrucât la cererea nr. ................ din data de ..................
am primit un răspuns negativ, la data de ..................................
 într-o scrisoare semnată de 
........................................................................... 
(completaţi numele respectivului funcţionar)
Documentele de interes public solicitate erau următoarele:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
..............................................................................
 Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, 
din următoarele considerente: ..........................................
................................................................................
 Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi 
informaţiile de interes public solicitateîn scris/în format electronic, 
considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

 Vă mulţumesc pentru solicitudine,

                                         ..................................
                                              (semnătura petentului)
Numele şi prenumele petentului ..............................
   Adresa ...................................................
   Telefon ..................................................
  Fax ......................................................


                  RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (2)
         Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ...............................
         Sediul/Adresa ...............................................................
         Data ...............................................


  Stimate domnule/Stimată doamnă .............................................,

    Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform 
Legii nr. 544/200 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
întrucât la cererea nr. ............din data de ................
 nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, 
stabilit de lege. Documentele de interes public

solicitate erau următoarele: ...................................................
 ................................................................................
 ................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

  Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor
 de interes public, din următoarele 
considerente: ..........................................
................................................................................
   Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de
 interes public solicitate în scris/în format electronic, 
considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.


   Vă mulţumesc pentru solicitudine,

                                                 ...................................
                                                    (semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului .......................
 Adresa ............................................
 Telefon ...........................................
  Fax ..............................................